Appstract Icon Pack V 3.3.3 APK Patched

Nội dung:

Không giống như các gói biểu tượng thông thường, mỗi biểu tượng là một sự trừu tượng cực đoan của biểu tượng gốc

Thiết bị Android được h[4.0.3–4.0.4]ỗ trợ: Ice Cream S[4.1–4.3.1]andwich-Jell[4.4–4.4.4]y Bean-K[5.0–5.0.2]itKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Appstract Icon Pack V 3.3.3 APK vá miễn phí liên kết

Appstract_v 3.3.3 _P. apk