Oxford Dictionary of English & Thesaurus Premium V 11.0.507 APK

Nội dung:

Gói phần mềm từ điển này bao gồm các từ điển tiếng Anh một khối lượng chính, từ điển Oxford của tiếng Anh và đồng nghĩa toàn diện Oxford. Từ điển Oxford tiếng Anh đã được sửa đổi hoàn toàn và Cập Nhật để bao gồm các từ vựng mới nhất. Thông báo! Dịch các từ vào bất kỳ ứng dụng Android nào khác bằng tính năng Touch to translate và thực hiện theo phong cách ở một trong bốn chủ đề màu mới. Nó cũng bao gồm các công cụ tìm kiếm và ngôn ngữ tiên tiến đã trở thành cơ sở của các ứng dụng ngôn ngữ chất lượng của MobiSystems, Inc.

Thiết bị Android được h[4.1–4.3.1]ỗ trợ: Jell[4.4–4.4.4]y Bean-Ki[5.0–5.0.2]tKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-nouga[8.0-8.1]t-Oreo[9]-pie

Tải về từ điển Oxford tiếng Anh & từ đồng nghĩa cao cấp V 11.0.507 APK miễn phí liên kết

Oxford_Dictionary_of_English_ & _ Thesaurus_v 11.0.507 _[Premium][Mod]. apk