Sprite Substratum Theme Android O and P V 1.238 APK

Nội dung:

Tôi muốn trình bày đầu tiên của tôi và chỉ có "tất cả trong một sublayer chủ đề": Sprite cùng với CodeRed, KatKola, BlueBerry, grape, OrangeCrush, LemonBerry và PinkLemonade. Tối ưu hóa 8 chủ đề để phù hợp... nhiều tùy chọn. Rất buồn cười!!! Tôi đã là một nhà phát triển của CM chủ đề từ Android Froyo trong một thời gian dài và tôi thích làm cho điện thoại của tôi tốt đẹp, ít nhất là cho tôi! Điều đó nói rằng, tôi muốn chia sẻ chủ đề của tôi để những người khác có thể vui chơi. Tôi đã làm nó cho bản thân mình và sẽ tiếp tục cải thiện nó cho tôi để sử dụng. Không phải là nó không khuyến khích phản hồi nhưng tôi có một tầm nhìn và tôi muốn hoàn thành nó!

Thiết bị Android được hỗ t[8.0-8.1]rợ: Oreo[9]-pie

Tải về Sprite substratum Theme Android O và P V 1,238 APK miễn phí liên kết

Sprite_v 1.238 _P. apk