Swift Black Substratum Theme Oreo & Samsung theme V 29.5 APK Patched

Nội dung:

Swift Black là một chủ đề substratum với lớp phủ thủ công của 200 *, trong đó sử dụng Pitch màu đen cho nền và giữ lại giọng gốc của các ứng dụng và màu sắc chính nếu có thể. Nó sẽ rất tốt trên màn hình OLED và cũng tiết kiệm cho bạn một số tuổi thọ pin! Nó hỗ trợ các hệ thống sau: các yêu cầu root và plugin được thiết lập bởi công cụ chủ đề substratum và cách lớp phủ hoạt động trên Android, không phải từ mã chủ đề!

Thiết bị Android được h[4.0.3–4.0.4]ỗ trợ: Ice Cream S[4.1–4.3.1]andwich-Jell[4.4–4.4.4]y Bean-K[5.0–5.0.2]itKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Swift Black substratum Theme Oreo & Samsung Theme V 29,5 APK vá miễn phí liên kết

Swift_Black_v 29.5.162-p_P. apk